--> 40000 രൂപയോളം ശമ്പളം - കെഎഫ്‌സി വിളിച്ച 6 വ്യത്യസ്ത സർക്കാർ ജോലികളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം - യോഗ്യത ബിരുദം | Padanam.IN

40000 രൂപയോളം ശമ്പളം - കെഎഫ്‌സി വിളിച്ച 6 വ്യത്യസ്ത സർക്കാർ ജോലികളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം - യോഗ്യത ബിരുദം

The Kerala Financial Corporation (KFC) has released a notification for the recruitment of Zonal Nodal Officer, Marketing Executive, Accounts Executive

കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023: വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ (കെഎഫ്‌സി) സോണൽ നോഡൽ ഓഫീസർ, മാർക്കറ്റിംഗ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്, അക്കൗണ്ട്‌സ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്, ടെക്‌നിക്കൽ അഡ്വൈസർ, അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസർ, ലീഗൽ അഡൈ്വസർ എന്നീ തസ്തികകളിലെ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. 

The Kerala Financial Corporation (KFC) has released a notification for the recruitment of Zonal Nodal Officer, Marketing Executive, Accounts Executive

താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2023 ജൂൺ 1 മുതൽ 2023 ജൂൺ 23 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി ആകെ 32 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്. കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇതൊരു മികച്ച അവസരമാണ്.

ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം [വായിക്കുക]

പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ:

- അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി: ജൂൺ 1, 2023

- അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: ജൂൺ 23, 2023

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:

കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 ഇനിപ്പറയുന്ന ഒഴിവുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു:

- സോണൽ നോഡൽ ഓഫീസർ: 3 ഒഴിവുകൾ

- മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: 5 ഒഴിവുകൾ

- അക്കൗണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: 9 ഒഴിവുകൾ

- സാങ്കേതിക ഉപദേഷ്ടാവ്: 6 ഒഴിവുകൾ

- അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ: 1ഒഴിവ്

- ലീഗൽ അഡ്വൈസർ: 8 ഒഴിവുകൾ

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ:

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസ ശമ്പളം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്:

- സോണൽ നോഡൽ ഓഫീസർ: രൂപ. 40,000/-

- മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: രൂപ. 25,000/-

- അക്കൗണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: Rs. 25,000/-

- സാങ്കേതിക ഉപദേഷ്ടാവ്: രൂപ. 40,000/-

- അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ: രൂപ. 40,000/-

- നിയമ ഉപദേഷ്ടാവ്: രൂപ. 40,000/-

പ്രായപരിധി:

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച തസ്തികകളുടെ പരമാവധി പ്രായപരിധി 2023 ജൂൺ 1-ന് 35 വയസ്സാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം:

1. സോണൽ നോഡൽ ഓഫീസർ: ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസോടെ ബിഇ/ബിടെക് ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവർക്ക് കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷത്തെ യോഗ്യതാനന്തര പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം, വെയിലത്ത് ഒരു ബാങ്ക്, NBFC അല്ലെങ്കിൽ FI എന്നിവയിൽ. പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ നല്ല ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കഴിവുകളും അറിവും ആവശ്യമാണ്.

2. മാർക്കറ്റിംഗ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്: ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എംബിഎ ഉള്ളവർക്കും സാമ്പത്തിക ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിൽ പരിചയമുള്ളവർക്കും മുൻഗണന നൽകും.

3. അക്കൗണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്: ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ CA/CMA യുടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം കൂടാതെ GST ഫയലിംഗ്, TDS റിട്ടേൺ, ആദായ നികുതി കാര്യങ്ങൾ, മറ്റ് സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ എന്നിവയിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷത്തെ പോസ്റ്റ്-ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പണം നൽകേണ്ട അക്കൗണ്ടുകൾ, ബാങ്ക് അനുരഞ്ജനം, വിവിധ സാമ്പത്തിക, അക്കൗണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം.

4. സാങ്കേതിക ഉപദേഷ്ടാവ്: അപേക്ഷകർക്ക് കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷത്തെ പോസ്റ്റ്-ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കണം, വെയിലത്ത് ഒരു ബാങ്ക്, NBFC അല്ലെങ്കിൽ FI എന്നിവയിൽ. പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ നല്ല ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കഴിവുകളും അറിവും ആവശ്യമാണ്.

5. അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ: ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ CA/CMA യുടെ അവസാന പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം കൂടാതെ GST ഫയലിംഗ്, TDS റിട്ടേൺ, ആദായ നികുതി കാര്യങ്ങൾ, മറ്റ് സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ എന്നിവയിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷത്തെ പോസ്റ്റ്-ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പണമടയ്ക്കേണ്ട അക്കൗണ്ടുകൾ, ബാങ്ക് അനുരഞ്ജനം, സെബി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം.

6. നിയമ ഉപദേഷ്ടാവ്: ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഒന്നാം ക്ലാസോടെ നിയമത്തിൽ ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവർക്ക് ബാറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ്, സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകൾ/എൻബിഎഫ്‌സി/എഫ്‌ഐകൾ എന്നിവയുടെ നിയമ വിഭാഗത്തിലോ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷത്തെ യോഗ്യതാനന്തര പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. SARFAESI 2002/IBC 2016-ന് കീഴിലുള്ള നിയമപരമായ സൂക്ഷ്മപരിശോധന പ്രവൃത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ല ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് വൈദഗ്ധ്യവും പരിചയവും മുൻഗണന നൽകും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:

കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:

1. ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ: ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ യോഗ്യത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷന് വിധേയരാകും.

2. എഴുത്തുപരീക്ഷ: ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എഴുത്തുപരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകേണ്ടതുണ്ട്.

3. വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം: എഴുത്തുപരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഒരു വ്യക്തിഗത അഭിമുഖത്തിന് വിളിക്കും.

അപേക്ഷ നടപടിക്രമം:

കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കണം:

1. കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

2. "റിക്രൂട്ട്മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യം ചെയ്യൽ" വിഭാഗം കണ്ടെത്തി പ്രസക്തമായ തൊഴിൽ അറിയിപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

3. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയും മനസിലാക്കാൻ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

4. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന "ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക" എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

5. ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ രേഖകൾ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക.

6. അപേക്ഷാ ഫോം അവലോകനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കുക.

7. ഭാവി റഫറൻസിനായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.

ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക

ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ പോർട്ടലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.

അപേക്ഷ നൽകാനുള്ള പോർട്ടലിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകുന്നതിനു [ഇവിടെ തുറക്കുക]

ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ജോലി നേടാനുള്ള മികച്ച അവസരം നൽകുന്നു. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം

Name

Abroad,5,Africa,1,Alappuzha,7,article,2,Articles,102,Bangalore,8,Belgium,1,Calicut,12,Chennai,3,Coimbatore,1,Courses,7,Delhi,1,dvpromo,1,Ed-Hoc,1,Entertainment,1,Ernakulam,14,Europe,3,Exams,12,Expat,45,France,1,Government,278,Gulf,69,Idukki,8,Iran,1,Ireland,2,Jobs,389,Kannur,9,Kasargod,3,Kerala,233,Kollam,3,Kottayam,5,Kuwait,2,Malappuram,8,malayalam,1,Mumbai,1,News,71,Offers,3,Oman,19,Palakkad,2,Pathanamthitta,2,Private,22,Qatar,2,Results,3,Saudi,25,Singapore,1,Technology,1,Temporary,44,Thailand,1,Thrissur,25,Trivandrum,25,UAE,39,Uzbekistan,1,Wayanad,1,WFH,2,
ltr
item
Padanam.IN: 40000 രൂപയോളം ശമ്പളം - കെഎഫ്‌സി വിളിച്ച 6 വ്യത്യസ്ത സർക്കാർ ജോലികളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം - യോഗ്യത ബിരുദം
40000 രൂപയോളം ശമ്പളം - കെഎഫ്‌സി വിളിച്ച 6 വ്യത്യസ്ത സർക്കാർ ജോലികളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം - യോഗ്യത ബിരുദം
The Kerala Financial Corporation (KFC) has released a notification for the recruitment of Zonal Nodal Officer, Marketing Executive, Accounts Executive
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNeBiqAAA6403Fu3xZ_qSFeYzI8wD2QF8muTcoCDEJWtYkiMDCmxnPs-5-iwv4TeIiHhgN7SsrkMNkZNS5yZgxjvFEFHDDpwLixCSxgfz2iL2mUXG8kRWEKcZN8Onj-npotP4BLNHiY_K1et94j-ao2XniVaqzK9PfjRsbjBcXsTZPml_uVCKib5mLaw/w640-h426/The%20Kerala%20Financial%20Corporation%20(KFC)%20has%20released%20a%20notification%20for%20the%20recruitment%20of%20Zonal%20Nodal%20Officer,%20Marketing%20Executive,%20Accounts%20Executive.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNeBiqAAA6403Fu3xZ_qSFeYzI8wD2QF8muTcoCDEJWtYkiMDCmxnPs-5-iwv4TeIiHhgN7SsrkMNkZNS5yZgxjvFEFHDDpwLixCSxgfz2iL2mUXG8kRWEKcZN8Onj-npotP4BLNHiY_K1et94j-ao2XniVaqzK9PfjRsbjBcXsTZPml_uVCKib5mLaw/s72-w640-c-h426/The%20Kerala%20Financial%20Corporation%20(KFC)%20has%20released%20a%20notification%20for%20the%20recruitment%20of%20Zonal%20Nodal%20Officer,%20Marketing%20Executive,%20Accounts%20Executive.webp
Padanam.IN
https://www.padanam.in/2023/06/kfc-recruitment-kerala-government-2023-notification-application-method-last-date-complete-details.html
https://www.padanam.in/
https://www.padanam.in/
https://www.padanam.in/2023/06/kfc-recruitment-kerala-government-2023-notification-application-method-last-date-complete-details.html
true
4743208855898412019
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content